Entry-header image

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119), zwanymRODO, informujemy, że Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób Państwa dane sąprzetwarzane jest Hotel Restauracja Faleza Waldemar Pałka z siedzibą w Jastrzębiej Górze przy ul. Klifowej 5, tel.58/674-91-58, adres e-mail: hotel@faleza.pl

Wszelkie dane, którymi dysponujemy, otrzymaliśmy od Państwa, w związku z wizytą w naszym hotelu i korzystaniem znaszych usług hotelowych, restauracyjnych, realizacją umowy, zamówienia, bądź organizacją imprez lub konferencji.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia Państwa pisemnej zgody na ich przetwarzanie, którąw dowolnym momencie mogą Państwo wycofać. Jednak w celu realizacji usługi i wykonania umowy lub zamówienia, niezbędne jest ich podanie. Jeżeli przepisy prawa stanowić będą o konieczności podania innych danych, będziemy się z Państwem pisemnie kontaktować w tej sprawie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, ust 1, pkt. b, c, f w celu realizacji czynności związanych z:

 • wykonaniem i realizacją umowy, zlecenia, zamówienia, 
 • świadczeniem usług hotelowych
 • świadczeniem usług restauracyjnych 
 • organizacją imprez i konferencji
 • obsługą i realizacją zapytań, próśb, rezerwacji skierowanych do nas za pośrednictwem korespondencjipocztowej lub/i e-mail;
 • zapewnieniem należytej obsługi Gościa;
 • zapewnieniem bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
 • ewentualnym postępowaniem windykacyjnym należności (postępowanie sądowe, komornicze);

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych w celu realizacji czynności i operacji podatkowych orazrachunkowych.

Hotel Faleza może przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych tylko i wyłącznie, jeżeli wcześniej wyraziliPaństwo na to pisemną zgodę.

Zapewniamy, iż jako Administrator Danych dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronęPaństwa danych osobowych. Podejmujemy wszelkie działania i środki, aby spełniać wymagania ustawowe i prawnewzględem swoich Gości i partnerów biznesowych.

W każdym, dowolnym momencie, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • do sprostowania, zaktualizowania danych, 
 • do usunięcia danych z naszej bazy,
 • do ograniczenia ich przetwarzania,
 • do przeniesienia danych do innego Administratora,
 • do bycia zapomnianym,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest naszprawnie uzasadniony interes, interes publiczny lub cele statystyczne,
 • do niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (Państwa dane nie są, niebędą przetwarzane w sposób zautomatyzowany),
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wsytuacji stwierdzenia lub/i podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w przetwarzaniu Państwa danych. 

Hotel Faleza nie udostępnia danych osobowych swoich Gości i partnerów biznesowych. Państwa dane mogą zostaćprzekazane podmiotom, które biorą udział w realizacji świadczonych przez nas usług, umowy, zlecenia, czy zamówienia.

Państwa dane osobowe mogą by udostępnione podmiotom publicznym (policja, komornik, sąd), tylko na ich pisemnywniosek.Hotel Faleza przechowuje Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres, w którymzobowiązany jest do ich przechowywania, gromadzenia danych oraz dokumentów zawierających dane, dla udokumentowaniai potwierdzenia spełniania wymagań prawnych, czy umożliwienia kontroli uprawnionym organom publicznym.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga odpowiedzi.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami
Hotel Restauracja Faleza
Waldemar Pałka